Informacja dotycząca plików cookies. Dbając o Twoją wygodę i dla świadczenia przez nas usług na najwyższym poziomie informujemy, że serwis wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

OK, rozumiem
Rejestracja

Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne

Rodzaj konta: Kosztowe
Typ konta: Wynikowe

Przykłady księgowań na koncie 761Środki trwałe w ewidencji ksiegowej

Operacja gospodarcza Zapis na kontach
(Wn/Ma)
Szczegóły
FVFV = Faktura VAT - Faktura za zakupiony środek trwały (podatek nie podlega odliczeniu). 010Konto 010 - Środki trwałe (Aktywne) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Faktura za zakupiony środek trwały. 010Konto 010 - Środki trwałe (Aktywne) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Poniesienie kosztu bezpośredniego ulepszenia środka trwałego wpływającego na wzrost wartości użytkowej środka trwałego. 010Konto 010 - Środki trwałe (Aktywne) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Sprzedaż środka trwałego. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe) , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Wystawienie faktury za sprzedany środek trwały. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe) , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Zaksięgowanie przychodów ze sprzedaży środka trwałego. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe) , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Zakup środta trwałego powyżej 3.500 sprzetu sportowego przez bibliotekę na fakturę przelewową. 010Konto 010 - Środki trwałe (Aktywne) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Zakupienie samochodu za środki z przyznanego kredytu bankowego. 010Konto 010 - Środki trwałe (Aktywne) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne)
LTLT - Dowód likwidacji środka trwałego - Likwidacja środka trwałego 070Konto 070 - Umorzenie środków trwałych (Pasywne) , 761 / 010Konto 010 - Środki trwałe (Aktywne)
LTLT - Dowód likwidacji środka trwałego - Przyjęto środek trwały do likwidacji (ewidencja pozabilansowa). 091Konto 091 - Środki trwałe w likwidacji (Aktywne) /
OT OT - Dowód przyjęcia środka trwałego - Przyjęto zakupiony środek trwały do użytkowania. 010Konto 010 - Środki trwałe (Aktywne) / 080Konto 080 - Środki trwałe w budowie (Aktywne)
OT OT - Dowód przyjęcia środka trwałego - Udziałowiec wyposażył firmę w samochód - aport wniesiony do firmy. 250Konto 250 - Należne wpłaty na poczet kapitału (Aktywno-pasywne) / 801Konto 801 - Kapitał akcyjny (udziałowy, właściciela)/ Fundusz założycielski (udziałowy) (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Aktualizacja wartości środka trwałego. 010Konto 010 - Środki trwałe (Aktywne) / 070Konto 070 - Umorzenie środków trwałych (Pasywne) , 804Konto 804 - Kapitał/Fundusz z aktualizacji wyceny (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Miesięczny odpis umorzeniowy środków trwałych. 400Konto 400 - Amortyzacja (Kosztowe) , 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) / 070Konto 070 - Umorzenie środków trwałych (Pasywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - odpis amortyzacyjny środka trwałego, biurowiec. 400Konto 400 - Amortyzacja (Kosztowe) , 550Konto 550 - Koszty zarządu (Kosztowe) / 070Konto 070 - Umorzenie środków trwałych (Pasywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Odpis umorzeniowy środka trwałego, maszyna produkcyjna. 400Konto 400 - Amortyzacja (Kosztowe) , 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) / 070Konto 070 - Umorzenie środków trwałych (Pasywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych. 761 / 079Konto 079 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Rozchód sprzedanego wcześniej środka trwałego. 761 , 070Konto 070 - Umorzenie środków trwałych (Pasywne) / 010Konto 010 - Środki trwałe (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - udziałowiec wnosi środek trwały jako aport. 010Konto 010 - Środki trwałe (Aktywne) / 801Konto 801 - Kapitał akcyjny (udziałowy, właściciela)/ Fundusz założycielski (udziałowy) (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - utrata wartości środka trwałego. 761 / 078Konto 078 - Odpisy aktualizujące środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Zaksięgowanie dotychczasowego umorzenia środka trwałego w likwidacji. 070Konto 070 - Umorzenie środków trwałych (Pasywne) / 010Konto 010 - Środki trwałe (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Zaksięgowanie różnicy między wartością początkową środka trwałego a jego umorzeniem. 761 / 010Konto 010 - Środki trwałe (Aktywne)
PT PT - Protokół zdawczo - odbiorczy środka trwałego - Przekazanie środka trwałego jako darowizny. 761 / 010Konto 010 - Środki trwałe (Aktywne)
PT PT - Protokół zdawczo - odbiorczy środka trwałego - Wniesienie aportu do innej spółki w postaci środka trwałego. 030Konto 030 - Długoterminowe aktywa finansowe (Aktywne) , 070Konto 070 - Umorzenie środków trwałych (Pasywne) / 010Konto 010 - Środki trwałe (Aktywne)Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami w ewidencji księgowej

FVFV = Faktura VAT - otrzymano fakturę płatną przelewem za usługi telekomunikacyjne. 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) , 402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Otrzymano fakturę za remont magazynu. 080Konto 080 - Środki trwałe w budowie (Aktywne) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Otrzymano fakturę za zakupione komputery. 300Konto 300 - Rozliczenie zakupu aktywów trwałych (Aktywno-pasywne) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Sprzedaż wewnątrzwspólnotowa towaru. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 730Konto 730 - Przychody netto ze sprzedanych towarów (Przychodowe) , 221Konto 221 - Rozrachunki z tytułu podatku VAT (Aktywno-pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Wystawienie faktury VAT za sprzedaną usługę. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 702Konto 702 - Przychody netto ze sprzedaży usług (Przychodowe) , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne)
FV zaliczkowa - zaksięgowanie zaliczki 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 845Konto 845 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów (Pasywne)
FVKFVK = Faktura korygująca błędnie wystawioną fakturę VAT - Korekta faktury VAT sprzedaży z powodu zwrotu materiałów przez klienta. 740Konto 740 - Przychody netto ze sprzedanych materiałów (Przychodowe) , 221Konto 221 - Rozrachunki z tytułu podatku VAT (Aktywno-pasywne) / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne)
NotaNota = Nota księgowa, nota odsetkowa - naliczenie odbiory kary za nieterminową spłatę należności. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe)
NotaNota = Nota księgowa, nota odsetkowa - Zapłata kary umownej za nieterminową realizację dostawy. 761 / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - wyksięgowanie roszczenia w przypadku nie uznania reklamacji w przypadku gdy faktura VAT wystawiona odbiorcy nie została zapłacona (w. brutto) oraz utworzenie rezerwy. 244Konto 244 - Należności dochodzone na drodze sądowej (Aktywne) , 761 / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) , 840Konto 840 - Rezerwy (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Dodatnie różnice kursowe z tytułu zobowiązania wobec dostawcy. 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) / 750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Korekta odpisu aktualizującego należności - odsetki. 290Konto 290 - Odpisy aktualizujące rozrachunki (Aktywno-pasywne) / 750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Korekta odpisu aktualizującego należności - wartość główna. 290Konto 290 - Odpisy aktualizujące rozrachunki (Aktywno-pasywne) / 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący należności - odsetki. 751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe) / 290Konto 290 - Odpisy aktualizujące rozrachunki (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący należności - wartość główna. 761 / 290Konto 290 - Odpisy aktualizujące rozrachunki (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odpisanie nieściągalnych należności. 761 / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Ujemne różnice kursowe z tytułu należności od odbiorcy. 751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe) / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Umorzenie przedawnionego zobowiązania. 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) / 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe)
PKPK = Polecenie księgowania - wyksięgowanie roszczenia na podstawie wyrok sądu orzeczonego na korzyśc odbiorcy oraz rozwiązanie rezerwy. 701Konto 701 - Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych (Przychodowe) , 840Konto 840 - Rezerwy (Pasywne) / 244Konto 244 - Należności dochodzone na drodze sądowej (Aktywne) , 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe)
PKPK = Polecenie księgowania - wyksięgowanie roszczenia na podstawie wyrok sądu orzeczonego na niekorzyśc odbiorcy oraz rozwiązanie rezerwy. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) , 840Konto 840 - Rezerwy (Pasywne) / 244Konto 244 - Należności dochodzone na drodze sądowej (Aktywne) , 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Zlikwidowano odpis aktualizujący należności z powodu uznania jej za nieściągalną. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 290Konto 290 - Odpisy aktualizujące rozrachunki (Aktywno-pasywne)
SAD - dokument celny dotyczacy zakupu materiałów. 301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 225Konto 225 - Inne rozrachunki publicznoprawne (Aktywno-pasywne) , 225Konto 225 - Inne rozrachunki publicznoprawne (Aktywno-pasywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - Spłata zobowiązań wobec dostawców środkami z rachunku bankowego. 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - Spłata zobowiązania wobec dostawcy z rachunku bieżącego. 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - zapłaca cła i VAT do urzędu celnego. 225Konto 225 - Inne rozrachunki publicznoprawne (Aktywno-pasywne) / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - zapłata cła i VAT do urzędu celnego. 225Konto 225 - Inne rozrachunki publicznoprawne (Aktywno-pasywne) / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne)

Weksle w ewidencji księgowej

PKPK = Polecenie księgowania - Odpis wartości weksli obcych przedawnionych lub nieściągalnych. 761 / 144 Konto 144 - Weksle obce (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Zwrot przez dostawcę weksli obcych w cenie nominalnej. 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) / 144 Konto 144 - Weksle obce (Aktywne)
RKRK = Raport kasowy - Zakup blankietów wekslowych. 751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe) / 100Konto 100 - Kasa (Aktywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - Przekazanie weksla obcego do dyskonta w banku (zdyskontowanie). 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) , 751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe) / 144 Konto 144 - Weksle obce (Aktywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - Wykupienie weksla obcego przez wystawcę po terminie wykupu (suma wekslowa + odsetki). 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) , 750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe) / 144 Konto 144 - Weksle obce (Aktywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - Wykupienie weksla obcego przez wystawcę w terminie wykupu (suma wekslowa). 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) / 144 Konto 144 - Weksle obce (Aktywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - Wykupienie weksla własnego w terminie wykupu. 214Konto 214 - Zobowiązania wekslowe (Pasywne) / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne)
Weksel - Otrzymanie weksla od odbiorcy na pokrycie należności. 144 Konto 144 - Weksle obce (Aktywne) , 144 Konto 144 - Weksle obce (Aktywne) / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) , 750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe)
Weksel - przekazanie weksla obcego płatnego w terminie innemu kontrahentowi (indosowanie). 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) , 751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe) / 144 Konto 144 - Weksle obce (Aktywne)

Środki trwałe w budowie w ewidencji księgowej

FVFV = Faktura VAT - Faktura VAT za zakupioną działkę. 300Konto 300 - Rozliczenie zakupu aktywów trwałych (Aktywno-pasywne) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
LTLT - Dowód likwidacji środka trwałego - Przerwanie budowy środka trwałego. 761 / 080Konto 080 - Środki trwałe w budowie (Aktywne)
LTLT - Dowód likwidacji środka trwałego - Sprzedaż lub likwidacja środka trwałego w budowie. 761 / 080Konto 080 - Środki trwałe w budowie (Aktywne)
OT OT - Dowód przyjęcia środka trwałego - Zakończono budowę i przyjęto środek trwały do użytkowania. 010Konto 010 - Środki trwałe (Aktywne) / 080Konto 080 - Środki trwałe w budowie (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie. 761 / 079Konto 079 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Wzrost wartości początkowej środka trwałego po zakończeniu budowy. 010Konto 010 - Środki trwałe (Aktywne) / 080Konto 080 - Środki trwałe w budowie (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Zaksięgowanie kosztów usług, robót dotyczących środka trwałego w budowie. 080Konto 080 - Środki trwałe w budowie (Aktywne) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - otrzymano dotację na budowę drogi gminnej. 080Konto 080 - Środki trwałe w budowie (Aktywne) / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - Zapłata odsetek, prowizji od kredytów bankowych za czas budowy środków trwałych. 080Konto 080 - Środki trwałe w budowie (Aktywne) / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne)

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w ewidencji księgowej

PKPK = Polecenie księgowania - Lista płac - pobranie zaliczki na podatek dochodowy pracownika. 230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) / 220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Lista płac - potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. 230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) / 220-1Konto 220-1 - Rozrachunki z ZUS (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Lista płac - wynagrodzenia brutto pracowników produkcyjnych. 404Konto 404 - Wynagrodzenia (Kosztowe) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) / 230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) , 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Odpis przedawnionego zobowiązania z tytułu wynagrodzeń. 230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) / 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Odpis przedawnionych należności od pracownika z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia. 761 / 230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Potrącenie należności z wynagrodzenia pracownika, np. nierozliczonej zaliczki. 230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) / 234Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Zaksięgowanie kosztów wynagrodzenia pracownika pracującego przy budowie środka trwałego. 080Konto 080 - Środki trwałe w budowie (Aktywne) / 230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Zaksięgowanie nagród i premii z zysku dla pracownika. 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) / 230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne)
RKRK = Raport kasowy - Wypłacono pracownikowi gotówką zaliczkę poczet przyszłego wynagrodzenia. 230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) / 100Konto 100 - Kasa (Aktywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - Wypłacenie pracownikom wynagrodzeń netto. 230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne)

Należności sporne w ewidencji księgowej

PKPK = Polecenie księgowania - Należności od odbiorcy na drodze postępowania sądowego. 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący należność - zapłata należności, odsetek, kosztów postępowania sądowego. 290Konto 290 - Odpisy aktualizujące rozrachunki (Aktywno-pasywne) , 290Konto 290 - Odpisy aktualizujące rozrachunki (Aktywno-pasywne) / 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe) , 750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący należność i koszty postępowania sądowego. 761 / 290Konto 290 - Odpisy aktualizujące rozrachunki (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Wyrok sądowy na korzyść firmy - zwrot należności, odsetek za zwłokę, kosztów postępowania sądowego. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - Wpłata na rachunek bankowy należności na podstawie wyroku sądowego. 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - Zapłata przelewem bankowym kosztów postępowania sądowego. 761 / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne)

Rezerwy w ewidencji księgowej

PKPK = Polecenie księgowania - Rozwiązanie rezerwy na rzecz pozostałych przychodów operacyjnych. 840Konto 840 - Rezerwy (Pasywne) / 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Rozwiązanie rezerwy na rzecz przychodów finansowych. 840Konto 840 - Rezerwy (Pasywne) / 750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Rozwiązanie rezerwy na rzecz zysków nadzwyczajnych. 840Konto 840 - Rezerwy (Pasywne) / 770Konto 770 - Zyski nadzwyczajne (Przychodowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Utworzenie rezerwy obciążającej koszty finansowe. 751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe) / 840Konto 840 - Rezerwy (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Utworzenie rezerwy obciążającej pozostałe koszty operacyjne. 761 / 840Konto 840 - Rezerwy (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Utworzenie rezerwy obciążającej straty nadzwyczajne. 771Konto 771 - Straty nadzwyczajne (Kosztowe) / 840Konto 840 - Rezerwy (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Utworzono rezerwę celową. 761 / 840Konto 840 - Rezerwy (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Wykorzystanie rezerwy na rzecz powstałego zobowiązania. 840Konto 840 - Rezerwy (Pasywne) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)

Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego.

PKPK = Polecenie księgowania - pokrycie straty z kapitału rezerwowego 803Konto 803 - Kapitał rezerwowy (Pasywne) / 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowanie kosztów finansowych. 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) / 751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowanie obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego. 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) / 871Konto 871 - Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - przeksięgowanie podatku dochodowego zgodnie z rocznym zeznaniem podatkowym 871Konto 871 - Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (Kosztowe) / 220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowanie podatku dochodowego. 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) / 870Konto 870 - Podatek dochodowy (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowanie pozostałych kosztów operacyjnych. 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) / 761
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowanie pozostałych przychodów operacyjnych. 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe) / 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowanie przychodów finansowych. 750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe) / 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży materiałów. 740Konto 740 - Przychody netto ze sprzedanych materiałów (Przychodowe) / 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży towarów. 730Konto 730 - Przychody netto ze sprzedanych towarów (Przychodowe) / 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych 701Konto 701 - Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych (Przychodowe) / 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowanie strat nadzwyczajnych. 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) / 771Konto 771 - Straty nadzwyczajne (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowanie wartości sprzedanych materiałów. 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) / 741Konto 741 - Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu/nabycia (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowanie wartości sprzedanych towarów. 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) / 731Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowanie zysków nadzwyczajnych. 770Konto 770 - Zyski nadzwyczajne (Przychodowe) / 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowano koszty sprzedanych wyrobów na wynik finansowy. 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) / 711Konto 711 - Koszty sprzedanych wyrobów gotowych (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - przeznaczenie zyskku netto na wypłatę dla wspólników. 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) / 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - przeznaczenie zyskku netto na wypłatę dla wspólników. 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) / 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - przeznaczenie zysku netto na fundusz załogi. 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) / 852Konto 852 - Inne fundusze specjalne (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - przeznaczenie zysku netto na kapitał rezerwowy. 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) / 803Konto 803 - Kapitał rezerwowy (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - przeznaczenie zysku netto na podwyższenie kapitału/funduszu podstawowego. 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) / 801Konto 801 - Kapitał akcyjny (udziałowy, właściciela)/ Fundusz założycielski (udziałowy) (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - przeznaczenie zysku netto na wypłatę dywidend akcjonariuszom. 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) / 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - przeznaczenie zysku netto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) / 851Konto 851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie wyniku finansowego, przeniesienie straty z roku ubiegłego. 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) / 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie wyniku finansowego, przeniesienie zysku z roku ubiegłego. 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) / 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - rozwiązanie nadmiernej rezerwy na podatek dochodowy. 840Konto 840 - Rezerwy (Pasywne) / 871Konto 871 - Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - składki ZUS pracodawcy od przyznanych pracownikom nagród z zysku netto. 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) / 220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Uchwałą zarządu spółki podwyższono kapitał zapasowy. 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) / 802Konto 802 - Kapitał zapasowy/Fundusz przedsiębiorstwa (zasobowy) (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - utworzenie rezerwy na podatek dochodowy. 871Konto 871 - Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (Kosztowe) / 840Konto 840 - Rezerwy (Pasywne)

Podatek VAT w ewidencji księgowej

FVFV = Faktura VAT - Podatek VAT należny z faktur sprzedaży. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne) , 310Konto 310 - Materiały (Aktywne)
FVFV = Faktura VAT - Podatek VAT naliczony z faktur zakupu. 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) , 300Konto 300 - Rozliczenie zakupu aktywów trwałych (Aktywno-pasywne) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Korekta VAT od zakupionych środków trwałych o wartości powyżej 15 tys. rozliczana przez 5 lat. 641Konto 641 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne (Aktywno-pasywne) / 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Należny podatek VAT od przekazanej darowizny. 761 / 221Konto 221 - Rozrachunki z tytułu podatku VAT (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odsetki za zwłokę należnego podatku VAT. 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne) / 750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe)
PKPK = Polecenie księgowania - przeksięgowanie na koniec miesiąca VAT należnego od faktur sprzedaży. 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne) / 223Konto 223 - Podatek VAT do rozliczenia (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - przeksięgowanie na koniec miesiąca VAT naliczonego od faktur zakupu. 223Konto 223 - Podatek VAT do rozliczenia (Aktywno-pasywne) / 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Zmniejszenie podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony. 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne) / 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - Przekazanie podatku VAT urzędowi skarbowemu. 221Konto 221 - Rozrachunki z tytułu podatku VAT (Aktywno-pasywne) / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - Wpływ na rachunek bankowy nadpłaty podatku VAT. 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) / 220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne)

Koszty w ewidencji księgowej

FVFV = Faktura VAT - Faktura VAT za zakupioną odzież roboczą dla pracowników. 405Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (Kosztowe) , 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) / 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Amortyzacja (umorzenie ) środków trwałych używanych w biurze zarządu. 400Konto 400 - Amortyzacja (Kosztowe) , 550Konto 550 - Koszty zarządu (Kosztowe) / 070Konto 070 - Umorzenie środków trwałych (Pasywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Amortyzacja (umorzenie ) środków trwałych używanych w wydziale produkcyjnym. 400Konto 400 - Amortyzacja (Kosztowe) , 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) / 070Konto 070 - Umorzenie środków trwałych (Pasywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Koszty poniesione w trakcie wytworzenia usług. 712Konto 712 - Koszty sprzedanych usług (Kosztowe) / 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Księgowanie Kosztu usług(bez zespołu 4 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie kosztów działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym. 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) / 641Konto 641 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej w okresie sprawozdawczym. 530Konto 530 - Koszty działalności pomocniczej (Kosztowe) / 641Konto 641 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - składki zus pracodawcy obciążające koszty działalności wytwórczej. 405Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (Kosztowe) , 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) / 220-1Konto 220-1 - Rozrachunki z ZUS (Aktywno-pasywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - składki zus pracodawcy obciążające koszty ogólnego zarządu. 405Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (Kosztowe) , 550Konto 550 - Koszty zarządu (Kosztowe) / 220-1Konto 220-1 - Rozrachunki z ZUS (Aktywno-pasywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - spisanie nieściągalnych należności. 761 / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Świadczenia wydziału pomocniczego na rzecz działalności podstawowej. 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) / 530Konto 530 - Koszty działalności pomocniczej (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Świadczenia wydziału pomocniczego na rzecz działalności zarządu. 550Konto 550 - Koszty zarządu (Kosztowe) / 530Konto 530 - Koszty działalności pomocniczej (Kosztowe)
R-kR-k = Rachunek - Otrzymano rachunek kosztów podróży służbowej przedstawiony do rozliczenia przez pracownika działu handlowego. 406Konto 406 - Podróże służbowe (Kosztowe) , 527Konto 527 - Koszty sprzedaży (Kosztowe) / 234Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (Aktywno-pasywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
RKRK = Raport kasowy - Opłacenie lokalu sklepowego gotówką z kasy. 528Konto 528 - Koszty handlowe (Kosztowe) , 528Konto 528 - Koszty handlowe (Kosztowe) / 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
RKRK = Raport kasowy - Opłacono gotówką ogłoszenie prasowe dotyczące naboru nowych pracowników. 402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) / 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) , 550Konto 550 - Koszty zarządu (Kosztowe)
RWRW = Dowód pobrania z magazynu - Wydanie materiałów z magazynu do produkcji. 401Konto 401 - Zużycie materiałów i energii (Kosztowe) , 520Konto 520 - Koszty wydziałowe (Kosztowe) / 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
Rw - Wydano z magazynu torby foliowe do pakowania towarów. 401Konto 401 - Zużycie materiałów i energii (Kosztowe) , 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) / 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
WBWB = Wyciąg bankowy -Zapłacenie kosztów prac badawczych wykonanych przez inną jednostkę. 761 / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne)
WZWZ - Dowód wydania z magazynu - Wydano materiały z magazynu na cele reklamowe. 409Konto 409 - Pozostałe koszty (Kosztowe) , 530Konto 530 - Koszty działalności pomocniczej (Kosztowe) / 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)

Materiały w ewidencji księgowej

FVFV = Faktura VAT - Faktura za zakupione materiały. 301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) , 221Konto 221 - Rozrachunki z tytułu podatku VAT (Aktywno-pasywne) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Otrzymano fakturę za transport materiałów. 402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Przychód bezgotówkowy za sprzedane materiały. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 740Konto 740 - Przychody netto ze sprzedanych materiałów (Przychodowe) , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Sprzedaż materiałów - wpłata należności przez odbiorcę na rachunek bankowy. 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) / 740Konto 740 - Przychody netto ze sprzedanych materiałów (Przychodowe) , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Zakup materiałów zaplata w pozniejszym terminie. 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Zakupienie materiałów za środki z rachunku bieżącego 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne)
FVFV = Faktura VAT - Zakupiono materiały za środki z kasy. 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 100Konto 100 - Kasa (Aktywne)
FVKFVK = Faktura korygująca błędnie wystawioną fakturę VAT - Uznanie reklamacji odbiorcy za sprzedane materiały. 740Konto 740 - Przychody netto ze sprzedanych materiałów (Przychodowe) , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne) / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Marża należna przy zakupie materiałów. 301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) / 341Konto 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych korygujące zwrot materiałów. 741Konto 741 - Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu/nabycia (Kosztowe) / 341Konto 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów - cena ewidencyjna przewyższa cenę zakupu. 301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) / 341Konto 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów - cena zakupu przewyższa cenę ewidencyjną. 341Konto 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Aktywno-pasywne) / 301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący wartość materiałów. 761 / 345Konto 345 - Odchylenia aktualizujące wartości zapasów materiałów i towarów (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zmniejszających dotyczących sprzedaży materiałów. 341Konto 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Aktywno-pasywne) / 741Konto 741 - Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu/nabycia (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zmniejszających dotyczących zużycia materiałów. 341Konto 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Aktywno-pasywne) / 401Konto 401 - Zużycie materiałów i energii (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zwiększających dotyczących sprzedaży materiałów. 741Konto 741 - Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu/nabycia (Kosztowe) / 341Konto 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zwiększających dotyczących zużycia materiałów. 401Konto 401 - Zużycie materiałów i energii (Kosztowe) , 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) / 341Konto 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Aktywno-pasywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - w związku z reklamacją skierowaną do sądu wyksięgowano zobowiązanie / 291Konto 291 - Zobowiązania warunkowe (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Wartość sprzedanych materiałów brutto wraz z opakowaniem. 741Konto 741 - Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu/nabycia (Kosztowe) / 310Konto 310 - Materiały (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Zniszczenie materiałów z przyczyn losowych. 771Konto 771 - Straty nadzwyczajne (Kosztowe) / 310Konto 310 - Materiały (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Zrealizowanie marży na sprzedaży materiałów. 341Konto 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Aktywno-pasywne) / 741Konto 741 - Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu/nabycia (Kosztowe)
PZPZ - Dowód przyjęcia do magazynu - Przyjęcie do magazynu materiałów pochodzących z rozbiórki. 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) / 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe)
PZPZ - Dowód przyjęcia do magazynu - Przyjęcie do magazynu materiałów zafakturowanych w poprzednim miesiącu. 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) / 301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne)
PZPZ - Dowód przyjęcia do magazynu - zwrot materiałów od klienta do magazynu. 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) / 741Konto 741 - Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu/nabycia (Kosztowe)
RKRK = Raport kasowy - Uznanie reklamacji klienta indywidualnego za sprzedane materiały. 740Konto 740 - Przychody netto ze sprzedanych materiałów (Przychodowe) / 100Konto 100 - Kasa (Aktywne)
RKRK = Raport kasowy - Wpłata utargu do kasy firmy za sprzedane materiały. 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) / 740Konto 740 - Przychody netto ze sprzedanych materiałów (Przychodowe)
RKRK = Raport kasowy - Zapłata faktury za wykonaną usługę transportową zakupionych materiałów. 402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) , 522Konto 522 - Koszty zakupu (Kosztowe) / 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
RKRK = Raport kasowy - Zapłata faktury za zakupione materiały biurowe. 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) / 100Konto 100 - Kasa (Aktywne)
RWRW = Dowód pobrania z magazynu - Wydanie materiałów biurowych z magazynu do zużycia w wydziale administracyjnym. 401Konto 401 - Zużycie materiałów i energii (Kosztowe) , 550Konto 550 - Koszty zarządu (Kosztowe) / 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
RWRW = Dowód pobrania z magazynu - Wydanie materiałów biurowych z magazynu do zużycia w wydziale pomocniczym. 401Konto 401 - Zużycie materiałów i energii (Kosztowe) , 530Konto 530 - Koszty działalności pomocniczej (Kosztowe) / 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
RWRW = Dowód pobrania z magazynu - Wydanie materiałów biurowych z magazynu do zużycia w wydziale utrzymania ruchu. 401Konto 401 - Zużycie materiałów i energii (Kosztowe) , 520Konto 520 - Koszty wydziałowe (Kosztowe) / 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
RWRW = Dowód pobrania z magazynu - Wydano do zużycia w produkcji materiał podstawowy. 401Konto 401 - Zużycie materiałów i energii (Kosztowe) , 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) / 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
WBWB = Wyciąg bankowy - Wpłata utargu na rachunek bankowy firmy za sprzedane materiały. 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) / 740Konto 740 - Przychody netto ze sprzedanych materiałów (Przychodowe)
WBWB = Wyciąg bankowy - Wpływ na rachunek bankowy odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone materiały. 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) / 770Konto 770 - Zyski nadzwyczajne (Przychodowe)
WZWZ - Dowód wydania z magazynu - przekazano formie darowizny materiały. 761 / 310Konto 310 - Materiały (Aktywne)
WZWZ - Dowód wydania z magazynu - Wydanie materiałów do sprzedaży. 741Konto 741 - Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu/nabycia (Kosztowe) / 310Konto 310 - Materiały (Aktywne)
ZWZW = Dowód zwrotu do magazynu - Zwrócenie do magazynu niewykorzystanych materiałów. 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) / 401Konto 401 - Zużycie materiałów i energii (Kosztowe) , 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe)

Towary w ewidencji księgowej

FVFV = Faktura VAT - Faktura za zakupione towary, dostawa w terminie późniejszym. 303Konto 303 - Rozliczenie zakupu towarów (Aktywno-pasywne) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Przychód ze sprzedanych towarów. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 730Konto 730 - Przychody netto ze sprzedanych towarów (Przychodowe) , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Sprzedaż towarów - zapłata należności od odbiorcy w późniejszym terminie. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 330Konto 330 - Towary w hurcie (Aktywne) , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Wartość sprzedanych towarów brutto wraz z opakowaniem. 731Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia (Kosztowe) / 330Konto 330 - Towary w hurcie (Aktywne) , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Wystawiono fakturę sprzedaży towarów. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 730Konto 730 - Przychody netto ze sprzedanych towarów (Przychodowe) , 221Konto 221 - Rozrachunki z tytułu podatku VAT (Aktywno-pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Zakupienie towarów - zapłata w późniejszym terminie. 330Konto 330 - Towary w hurcie (Aktywne) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Zakupienie towarów za środki z rachunku bankowego. 330Konto 330 - Towary w hurcie (Aktywne) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne)
FVKFVK = Faktura korygująca błędnie wystawioną fakturę VAT - Uznanie reklamacji odbiorcy za sprzedane towary. 730Konto 730 - Przychody netto ze sprzedanych towarów (Przychodowe) , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne) / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne)
FVKFVK = Faktura korygująca błędnie wystawioną fakturę VAT - Zwrot wadliwych towarów, faktura VAT nie była wcześniej opłacona. 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) , 221Konto 221 - Rozrachunki z tytułu podatku VAT (Aktywno-pasywne) / 330Konto 330 - Towary w hurcie (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Księgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów przypadających na wydane towary. WZ (wydanie towarów) księgowana wcześniej. 731Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia (Kosztowe) / 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów z tytułu VAT w detalu. 303Konto 303 - Rozliczenie zakupu towarów (Aktywno-pasywne) / 344Konto 344 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu VAT w detalu (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych korygujące zwrot towarów. 731Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia (Kosztowe) / 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów - cena ewidencyjna przewyższa cenę zakupu. 303Konto 303 - Rozliczenie zakupu towarów (Aktywno-pasywne) / 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów - cena zakupu przewyższa cenę ewidencyjną. 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie (Aktywno-pasywne) / 303Konto 303 - Rozliczenie zakupu towarów (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący wartość towarów. 761 / 344Konto 344 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu VAT w detalu (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - przyjęcie towarów na które podmiot składa reklamację. 390Konto 390 - Zapasy obce (Aktywne) /
PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie miesięczne zarezerwowanej marży od towarów. 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie (Aktywno-pasywne) / 731Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zmniejszających dotyczących sprzedaży towarów. 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie (Aktywno-pasywne) / 731Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zwiększających dotyczących sprzedaży towarów. 731Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia (Kosztowe) / 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarówz tytułu marży w detalu. 303Konto 303 - Rozliczenie zakupu towarów (Aktywno-pasywne) / 343Konto 343 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu marży w detalu (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - wyksięgowanie zapasów obcych, tj. towarów które były reklamowane przez dostawcę. / 390Konto 390 - Zapasy obce (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Zniszczenie zapasu towarów z przyczyn losowych (np. powódź). 771Konto 771 - Straty nadzwyczajne (Kosztowe) / 330Konto 330 - Towary w hurcie (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Zrealizowanie marży na sprzedaży towarów. 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie (Aktywno-pasywne) / 731Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia (Kosztowe)
PZPZ - Dowód przyjęcia do magazynu - przyjęcie towarów na szczeblu detalicznym. 335Konto 335 - Towary w detalu (Aktywne) / 303Konto 303 - Rozliczenie zakupu towarów (Aktywno-pasywne)
PZPZ - Dowód przyjęcia do magazynu - Przyjęcie towarów do magazynu. 330Konto 330 - Towary w hurcie (Aktywne) / 303Konto 303 - Rozliczenie zakupu towarów (Aktywno-pasywne)
RKRK = Raport kasowy - Uznanie reklamacji klienta indywidualnego za sprzedane towary. 730Konto 730 - Przychody netto ze sprzedanych towarów (Przychodowe) / 100Konto 100 - Kasa (Aktywne)
RKRK = Raport kasowy - Wpłata utargu do kasy firmy za sprzedane towary. 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) / 730Konto 730 - Przychody netto ze sprzedanych towarów (Przychodowe)
VAT należny od posiadanych towarów 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie (Aktywno-pasywne) / 330Konto 330 - Towary w hurcie (Aktywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - Sprzedaż towarów - wpłata należności przez odbiorcę na rachunek bankowy 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - Wpłata utargu na rachunek bankowy firmy za sprzedane towary. 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) / 730Konto 730 - Przychody netto ze sprzedanych towarów (Przychodowe)
WZWZ - Dowód wydania z magazynu - Wydanie towarów do sprzedaży. 731Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia (Kosztowe) / 330Konto 330 - Towary w hurcie (Aktywne)
WZWZ - Dowód wydania z magazynu - Wydanie towaru klientowi. 741Konto 741 - Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu/nabycia (Kosztowe) / 330Konto 330 - Towary w hurcie (Aktywne)

Wyroby gotowe w ewidencji księgowej

FVFV = Faktura VAT - Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych na rzecz odbiorców. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 701Konto 701 - Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych (Przychodowe) , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych na rzecz pracowników. 234Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (Aktywno-pasywne) / 701Konto 701 - Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych (Przychodowe) , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Sprzedaż wyrobów gotowych - wpłata należności od odbiorcy na rachunek bankowy. 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) / 701Konto 701 - Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych (Przychodowe) , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne)
FVKFVK = Faktura korygująca błędnie wystawioną fakturę VAT - Dokonanie korekty zmniejszającej przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych. 701Konto 701 - Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych (Przychodowe) , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne) / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne)
FVKFVK = Faktura korygująca błędnie wystawioną fakturę VAT - Dokonanie korekty zwiększającej przychody ze sprzedaży produktów na rzecz odbiorców. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 701Konto 701 - Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych (Przychodowe) , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Dokonanie korekty zwiększającej przychody ze sprzedaży produktów na rzecz pracowników. 234Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (Aktywno-pasywne) / 701Konto 701 - Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych (Przychodowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Koszty poniesione w trakcie wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych. 711Konto 711 - Koszty sprzedanych wyrobów gotowych (Kosztowe) / 530Konto 530 - Koszty działalności pomocniczej (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Obniżenie cen ewidencyjnych wyrobów. 621Konto 621 - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych (Aktywno-pasywne) / 601Konto 601 - Wyroby gotowe (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów - cena ewidencyjna wyrobów jest niższa od rzeczywistego kosztu wytworzenia. 621Konto 621 - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych (Aktywno-pasywne) / 580Konto 580 - Rozliczenie kosztów działalności (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów - cena ewidencyjna wyrobów jest wyższa od rzeczywistego kosztu wytworzenia. 580Konto 580 - Rozliczenie kosztów działalności (Kosztowe) / 621Konto 621 - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych. 761 / 623Konto 623 - Odchylenia aktualizujące wartości wyrobów gotowych (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Przeniesienie debetowych odchyleń od cen ewidencyjnych sprzedanych wyrobów gotowych. 711Konto 711 - Koszty sprzedanych wyrobów gotowych (Kosztowe) / 621Konto 621 - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Przeniesienie kredytowych odchyleń od cen ewidencyjnych sprzedanych wyrobów gotowych. 621Konto 621 - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych (Aktywno-pasywne) / 711Konto 711 - Koszty sprzedanych wyrobów gotowych (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Rzeczywisty koszt wytworzenia produktów gotowych po stałych cenach ewidencyjnych. 580Konto 580 - Rozliczenie kosztów działalności (Kosztowe) / 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych księgowanych według kosztów rzeczywistych. 601Konto 601 - Wyroby gotowe (Aktywne) / 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych półfabrykatów. 622Konto 622 - Odchylenia od cen ewidencyjnych półfabrykatów (Aktywne) / 602Konto 602 - Półfabrykaty (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Wzrost cen ewidencyjnych wyrobów. 601Konto 601 - Wyroby gotowe (Aktywne) / 621Konto 621 - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych (Aktywno-pasywne)
Przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu. 601Konto 601 - Wyroby gotowe (Aktywne) / 603
PWPW = Dowód przyjęcia wyrobów lub półfabrykatów - Przyjęcie do magazynu wyrobów gotowych w cenie ewidencyjnej. 601Konto 601 - Wyroby gotowe (Aktywne) / 580Konto 580 - Rozliczenie kosztów działalności (Kosztowe)
PWPW = Dowód przyjęcia wyrobów lub półfabrykatów - Przyjęcie do magazynu wyrobów gotowych w cenie rzeczywistego kosztu wytworzenia. 601Konto 601 - Wyroby gotowe (Aktywne) / 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe)
PWPW = Dowód przyjęcia wyrobów lub półfabrykatów - Przyjęto z produkcji półfabrykaty. 602Konto 602 - Półfabrykaty (Aktywne) / 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe)
RWRW = Dowód pobrania z magazynu - wydanie półfabrykatów z magazynu do produkcji. 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) / 602Konto 602 - Półfabrykaty (Aktywne)
WZWZ - Dowód wydania z magazynu - Wydanie wyrobów gotowych na budowę środka trwałego. 080Konto 080 - Środki trwałe w budowie (Aktywne) / 601Konto 601 - Wyroby gotowe (Aktywne)
WZ- Wydanie sprzedanych wyrobów gotowych z magazynu. 711Konto 711 - Koszty sprzedanych wyrobów gotowych (Kosztowe) / 601Konto 601 - Wyroby gotowe (Aktywne)
ZWZW = Dowód zwrotu do magazynu - Zwrot do magazynu przez odbiorcę wyrobów gotowych z reklamacją. 601Konto 601 - Wyroby gotowe (Aktywne) / 711Konto 711 - Koszty sprzedanych wyrobów gotowych (Kosztowe)

Inne rozrachunki z pracownikami w ewidencji księgowej

KPKP = Dowód wpłaty - kasa przyjmie - Rozliczenie niewykorzystanej części zaliczki pobranej na delegację przez pracownika. 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) / 234Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (Aktywno-pasywne)
KWKW = Dowód wypłaty - kasa wypłaci - Wypłacono z kasy zaliczke dla pracownika. 234Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (Aktywno-pasywne) / 100Konto 100 - Kasa (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Obciążenie pracownika z tytułu niedoboru. 234Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (Aktywno-pasywne) / 242Konto 242 - Rozliczenie niedoborów i szkód (Aktywno-pasywne)
PK- Pracodawca umorzył pracownikowi resztę niespłaconego niedoboru. 761 / 234Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (Aktywno-pasywne)
RKRK = Raport kasowy - Spłata należności przez pracownika. 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) / 234Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (Aktywno-pasywne)
RKRK = Raport kasowy - Zwrot przez pracownika zaliczki na delegację (odwołanie podróży służbowej). 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) / 234Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (Aktywno-pasywne)

Wartości niematerialne i prawne w ewidencji księgowej

FVFV = Faktura VAT - Faktura za zakupiony program komputerowy zapłacona gotówką. 020Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne (Aktywne) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 100Konto 100 - Kasa (Aktywne)
FVFV = Faktura VAT - Faktura VAT za sprzedaż licencji (WNIP). 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe) , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Faktura VAT za zakupione wartości niematerialnych i prawnych. 300Konto 300 - Rozliczenie zakupu aktywów trwałych (Aktywno-pasywne) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Zapłata przelewem bankowym opłat ponoszonych w trakcie użytkowania wartości niematerialnych i prawnych. 020Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne (Aktywne) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Nadwyżka wartości niematerialnych i prawnych. 020Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne (Aktywne) / 243Konto 243 - Rozliczenie nadwyżek (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odpis umorzenia wartości niematerialnych i prawnych. 400Konto 400 - Amortyzacja (Kosztowe) , 550Konto 550 - Koszty zarządu (Kosztowe) / 075Konto 075 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (Pasywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Przyjęcie, rozliczenie nabytych wcześniej wartości niematerialnych i prawnych. 020Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne (Aktywne) / 300Konto 300 - Rozliczenie zakupu aktywów trwałych (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Rozchód sprzedanej wcześniej licencji (WNIP). 075Konto 075 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (Pasywne) , 761 / 020Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Wniesienie do spółki wartości niematerialnych i prawnych aportem. 250Konto 250 - Należne wpłaty na poczet kapitału (Aktywno-pasywne) / 801Konto 801 - Kapitał akcyjny (udziałowy, właściciela)/ Fundusz założycielski (udziałowy) (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Wyksięgowanie umorzonych wartości niematerialnych i prawnych. 075Konto 075 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (Pasywne) / 020Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne (Aktywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - Zapłacono przelewem bankowym opłat y związane z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych. 020Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne (Aktywne) / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne)

Znasz przykład księgowania, którego nie ma na tej stronie? Podziel się nim z innymi
/

Ochrona przed spamem. Proszę podać numer dwadzieścia jeden:

Przeczytaj również artykuł o koncie 761 - Pozostałe koszty operacyjne

 Należności dochodzone na drodze sądowej Należności dochodzone na drodze sądowej

21. 11. 2014, Żaneta Solich W artykule omawiam problemy z egzekwowaniem należności oraz przebieg postępowania sądowego.... Czytaj więcej


Jeżeli strona okazała się być przydatna, poleć ją znajomym.
Spróbuj rozwiązać testy z księgowaniem na koncie 761

Sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 16 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.


« Powrót do planu kont

Pytania i komentarze (5)

 1. [ 1] Iza 23.04.2013, 14:47

  Witam Mam pytanie jak księgować koszty dostawy ? Wysyłamy towar i do tego jest opłata pocztowa za pobraniem nie wiem na jak ją zaksięgować? Dziękuję za pomoc

 1. [ 2] jak księgować Ewa Kusznierowska 24.04.2013, 10:22

  Koszty dostawy mogą nam zwiększać poniesione przez nas koszty na zakup towaru, dlatego możemy je doliczyć do zakupu towaru w cenie zakupu (po Wn). Natomiast po Ma księgujemy je na konto rozrachunki z dostawcami (jeżeli mamy tutaj analitykę to również na konto rozrachunków z pocztą).

 1. [ 3] jak księgować Ewa Kusznierowska 27.04.2013, 13:41

  W powyższej odpowiedzi nie wzięłam pod uwagę możliwości płacenia bezpośrednio z kasy lub rachunku bieżącego za koszty dostawy. Wtedy oczywiście możemy pominąć rozrachunki z dostawcami, a zamiast tego można zapisać pomniejszenie ilości środków płatniczych w kasie lub na rachunku, czyli po Ma księgujemy na konto kasy lub rachunek bieżący.

 1. [ 4] Martyna21 19.01.2014, 20:34

  Mam pytanie odnośnie tego jak zaksięgować następująca operację: zapłacono odszkodowanie za zniszczenie trawnika. Czy mógłby mi ktoś pomóc? :)

 1. [ 5] jak-księgować .pl 17.02.2014, 22:36

  Możemy przyjąć ogólną zasadę że naliczone nam kary księgujemy na koncie 760 Pozostałe koszty operacyjne po stronie WN oraz zmniejszamy: czy to nasze środki na rachunku bankowym - konto 130 po stronie MA, czy środki w kasie - konto 100 po stronie MA, czy też nasze należności od odbiorców (jeśli np. odbiorca naliczył nam karę za wadliwe towary) - konto 200 strona MA, również dostawca może naliczyć nam karę i wtedy na koncie 201 po stronie WN rośnie nam zobowiązanie wobec niego.

Dodaj komentarzOchrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: